کلید ترکیبی RCBO - شرکت کارگزاری بورسیران http://boursiran.ir/?i=7066 کلید ترکیبی RCBO - شرکت کارگزاری بورسیران fa-IR کلید ترکیبی FIB http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6244 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9147/6244/FIB 20.jpg<p dir="RTL"><span style="font-family: Pelak;">2پل و 4 پل</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: Pelak;">برای 2پل با جریان نامی 16-6 آمپر دارای جریان نشتی 100<span dir="LTR">mA</span>&nbsp;و با جریان نامی 40-6 دارای جریان نشتی 300<span dir="LTR">mA</span>و 30<span dir="LTR">mA</span></span><span></span><span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: Pelak;">برای 4پل با جریان نامی 40-6 آمپر دارای جریان نشتی 300<span dir="LTR">mA</span>و 30<span dir="LTR">mA</span></span><span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: Pelak;">حساس به جریان نشتی&nbsp;<span dir="LTR">AC,DCپالسی</span></span></p> <div><span style="font-family: Pelak;" dir="LTR"><br /> </span></div> Mon, 17 Aug 2015 12:45:17 +0430 مدیر سایت عمومی کلید ترکیبی FIC http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6243 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9147/6243/FIC 20.jpg<p dir="RTL"><span style="font-family: Pelak;">2پل و 4 پل</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: Pelak;">برای 2پل با جریان نامی 16-6 آمپر دارای جریان نشتی 100<span dir="LTR">mA</span> و با جریان نامی 40-6 دارای جریان نشتی 300<span dir="LTR">mA</span>و 30<span dir="LTR">mA</span></span><span></span><span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: Pelak;">برای 4پل با جریان نامی 40-6 آمپر دارای جریان نشتی 300<span dir="LTR">mA</span>و 30<span dir="LTR">mA</span></span><span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: Pelak;">حساس به جریان نشتی <span dir="LTR">AC,DCپالسی</span></span></p> Mon, 17 Aug 2015 12:42:48 +0430 مدیر سایت عمومی