سنسورهای اولتراسونیک - شرکت کارگزاری بورسیران http://boursiran.ir/?i=7042 سنسورهای اولتراسونیک - شرکت کارگزاری بورسیران fa-IR سنسور اولتراسونیک Ultrasonic Level Meters ULM-53 http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6132 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9117/6132/ULM-53.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">اندازه گیری پیوسته در مایعات(حتی مایعات آلوده) مواد خمیری و چسبناک در مجراهای باز و بسته، فاضلاب ها و کانال های باز</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">قابلیت استفاده در محیط های انفجاری</span> Tue, 26 May 2015 16:28:39 +0430 مدیر سایت عمومی سنسور اولتراسونیک Ultrasonic Level Meters ULM-53L http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6131 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9117/6131/ULM-53L.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">اندازه گیری پیوسته در مایعات(حتی مایعات آلوده) مواد خمیری و چسبناک در مجراهای باز و بسته، فاضلاب ها و کانال های باز</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">فاصله دید ثابت در رنج های متفاوت</span> Tue, 26 May 2015 16:27:56 +0430 مدیر سایت عمومی سنسور اولتراسونیک Ultrasonic Level Meters ULM-70 http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6130 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9117/6130/ULM-70.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">اندازه گیری پیوسته ارتفاع غیر تماسی</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">مناسب جهت اندازه گیری ارتفاع مایعات متفاوت و مواد جامد</span><br style="color: #373737; font-family: Pelak; font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start;" /> <span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">دارای نمایشگر بیرونی با کنتراست OLED</span> Tue, 26 May 2015 16:27:17 +0430 مدیر سایت عمومی سنسورهای اولتراسونیک http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6129 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9117/6129/ULM-70.jpg<span style="font-size: 15px; line-height: 27.0833339691162px; text-align: start; font-family: Pelak; color: #373737;">سنسور اولتراسونیک برای اندازه گیری پیوسته ارتفاع غیر تماسی و مناسب جهت اندازه گیری ارتفاع مایعات متفاوت و مواد جامد و دارای نمایشگر بیرونی با کنتراست OLED می باشد.</span> Tue, 26 May 2015 16:25:31 +0430 مدیر سایت عمومی