کلید ترکیبی RCBO
کلید ترکیبی FIB

2پل و 4 پل

برای 2پل با جریان نامی 16-6 آمپر دارای جریان نشتی 100mA و با جریان نامی 40-6 دارای جریان نشتی 300mAو 30mA

برای 4پل با جریان نامی 40-6 آمپر دارای جریان نشتی 300mAو 30mA

حساس به جریان نشتی AC,DCپالسی


کلید ترکیبی FIC

2پل و 4 پل

برای 2پل با جریان نامی 16-6 آمپر دارای جریان نشتی 100mA و با جریان نامی 40-6 دارای جریان نشتی 300mAو 30mA

برای 4پل با جریان نامی 40-6 آمپر دارای جریان نشتی 300mAو 30mA

حساس به جریان نشتی AC,DCپالسی

شرکت اتصالات کابل آریا