فلومترها
فلومتر مغناطیسی Electromagnetic Flowmeter EFM-115

اندازه گیری پیوسته شار فعلی،شار مثبت و منفی
نوع فلنج DN 15-200 میلی متر

ادامه...
شرکت اتصالات کابل آریا