سنسورهای رادار
سنسورهای رادار Radar Level Meters GRLM-70

ارتفاع سنج رادار با موج متمرکز توسط آنتن،مناسب برای اندازه گیری پیوسته مایعات متفاوت،
و مواد خمیری و جامد

ادامه...
شرکت اتصالات کابل آریا