لوازم جانبی کلید مینیاتوری
کنتاکت کمکی خطا DHi-S

کنتاکت کمکی خطا Doepke Dhi-S Fault indication Auxiliary switch جهت کلید مینیاتوری

کنتاکت کمکی خطا ( یا همان کنتاکت خطای فیوز مینیاتوری ) سری DHi3DHi-S دوپکه Doepke آلمان می توانند بر روی تمامی کلید مینیاتوری سری DLS6 دوپکه نصب شوند. موقعیت کنتاکت کمکی خطا فقط هنگامیکه فیوز مینیاتوری اصلی بصورت خودکار بعلت اضافه بار یا اتصال کوتاه قطع شده باشد، مطابق با کلید مینیاتوری اصلی تغییر می کند.

این کنتاکت کمکی در سیستمهای کنترلی موازی با مدار اصلی فیوز مینیاتوری استفاده می شوند که وضعیت فعلی کلید مینیاتوری اصلی در کارکرد آن موثر است.

عملکرد کنتاکت کمکی خطا بر روی کارکرد حفاظتی فیوز مینیاتوری اثری نخواهد گذاشت.

عرض این قطعه به اندازه نیم ماژول فیوز مینیاتوری می باشد.

مدلهای ارائه شده :

 

DHi-S10 : 4.8A 230V , 1 C-O  order code #09917990

DHi-S11 : 4.8A 230V , 2 C-O  order code #09917991

آندر ولتاژ تریپ DUSA

آندر ولتاژ تریپ Doepke DUSA under voltage trip جهت کلید مینیاتوری

آندر ولتاژ تریپ دوپکه Doepke آلمان دارای یک سیم پیچ مغناطیسی است که در صورت عدم وجود خطا ، اجازه وصل فیوز مینیاتوری را صادر میکند.

عرض این قطعه به اندازه یک ماژول کلید مینیاتوری است.

مدلهای ارائه شده :

DUSA 24 (24V) order code #09917996

DUSA 110 (110V) order code #09917997

DUSA 230 (230V) order code #09917998

DUSA 400  (400V) order code #09917999

رله شنت تریپ DASA

رله شنت تریپ Doepke DASA Shunt trip relay جهت فیوز مینیاتوری

رله شنت تریپ دوپکه Doepke آلمان دارای یک سیم پیچ مغناطیسی است که در مواقع لزوم توسط منبع خارجی تحریک شده و باعث قطع کلید مینیاتوری می شود. این قطعه افزودنی به راحتی می تواند در کنار کلید / فیوز مینیاتوری اصلی قرار بگیرد و مصرف انرژی آن نیز بسیار ناچیز است.

شایان ذکر است رله شنت تریپ Doepke DASA opperating current trip – shunt trip relay دوپکه روی عملکرد حفاظتی کلید / فیوز مینیاتوری هیچگونه اثری نخواهد گذاشت.

عرض این قطعه به اندازه یک ماژول کلید مینیاتوری است.

مدلهای ارائه شده :

DASA 12 (12V) order code #09917992

DASA 24 (24V) order code #09917993

DASA 48 (48V-72V) order code #09917994

DASA 230 (110V-230V) order code #09917995

قفل وضعیت DEASS

قفل وضعیت فیوز مینیاتوری Doepke DEASS مخصوص کلید مینیاتوری

این قطعه کوچک اما کاربردی برای نصب بر روی کلید مینیاتوری طراحی شده و باعث قفل وضعیت on یا off فیوز مینیاتوری می گردد. در این حالت از تغییر وضعیت  فیوز جلوگیری می نماید که از دو جهت مفید است : در مواقع تغییر تجهیزات مدار و یا تعمیرات ، امنیت بیشتری ایجاد میکند. از قطع احتمالی و ناخواسته تجهیزات حساس مانند UPS و EDP و سیستمهای آلارم جلوگیری می کند.

کنتاکت کمکی DHi

کنتاکت کمکی Doepke Dhi Auxiliary switch جهت فیوز مینیاتوری

کنتاکت کمکی فیوز مینیاتوری DHi3 تا DHi5 دوپکه Doepke آلمان می توانند بر روی تمامی کلید مینیاتوری سری DLS6 دوپکه نصب شوند. موقعیت کنتاکت کمکی مطابق با کلید مینیاتوری اصلی تغییر می کند ( چه بصورت دستی تغییر وضعیت داده باشد و چه بصورت خودکار بعلت اضافه بار یا اتصال کوتاه قطع شده باشد. )

این کنتاکت کمکی در سیستمهای کنترلی موازی با مدار اصلی مینیاتوری استفاده می شوند که وضعیت فعلی فیوز مینیاتوری اصلی در کارکرد آن موثر است.

عملکرد کنتاکت کمکی بر روی کارکرد حفاظتی فیوز مینیاتوری اثری نخواهد گذاشت.

عرض این قطعه به اندازه نیم ماژول کلید مینیاتوری می باشد.

مدلهای ارائه شده :

DHi 3 : 10A 230V , 1 NOC  order code #09917984

DHi 4 : 10A 230V , 1 NOC+1 NCC  order code #09917985

DHi 5 : 10A 230V , 1 NOC+2 NCC  order code #09917986

DHi 6 : 10A 230V , 2 NOC+1 NCC  order code #09917987

DHi 7 : 4.8A 230V , 1 C-O  order code #09917988

DHi 8 : 4.8A 230V , 2 C-O  order code #09917989

شرکت اتصالات کابل آریا